Ogłoszenie - stypendium szkolne i wyprawka szkolna na rok szkolny 2012/2013

  • Print

OGŁOSZENIE

dotyczące składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i wyprawkę szkolną na rok szkolny 2012/2013

 


STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2012/2013
Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kąkolewnica.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania
się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 złotych netto.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do dnia 14 września danego roku szkolnego.

Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, pobierający naukę w placówkach, prowadzonych przez Gminę Kąkolewnica, składają wnioski w szkołach, w których uczniowie pobierają naukę, natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych składają wnioski w Urzędzie Gminy w Kąkolewnicy w pokoju nr 16.


WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
    W roku szkolnym 2012/2013 programem „Wyprawka szkolna” będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną:

     Programem będą także objęci uczniowie: słabowidzący,  niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku  szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych będzie przysługiwać:

  1. uczniom pochodzącym z rodzin, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. 351 zł.  z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.
  2. uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) tj. 504 zł.

Dofinansowanie do zakupu podręczników  nie może przekroczyć kwoty:

    Wniosek na „Wyprawkę szkolną” należy złożyć do dnia 05 września 2012 roku do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.