Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 26.06.2019

  • Print

 


Zawiadamiam w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 10:00  w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica  odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Nr VII z dnia 8 maja 2019 roku i VIII ( Nadzwyczajnej ) z dnia 31 maja  2019 roku ,
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach (pisemnie) .
 4 . Rozpatrzenie raportu o stanie  Gminy Kąkolewnica za 2018 rok :
      a) debata nad  raportem,
      b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  wotum zaufania Wójtowi Gminy Kąkolewnica za 2018 rok
 5. Zapoznanie się :
    a/ ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy za 2018 rok,
    b/ ze sprawozdaniem finansowym ,
    c/ z uchwałą R.I.O w sprawie zaopiniowania przedłożonych przez Wójta Gminy Kąkolewnica sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok ,
    d/ z informacją o stanie mienia komunalnego ,
    e/ ze stanowiskiem  stałych Komisji   Rady Gminy  o sprawozdaniu ,
    f/  z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Kąkolewnica  za 2018 rok ,
   g/ z uchwałą R.I.O w sprawie zaopiniowania wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kąkolewnica o udzielenie Wójtowi Gminy Absolutorium za 2018 rok ,
    h/ dyskusja . 
 6. Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy  Kąkolewnica z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok .
    b) w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy  z tytułu wykonania budżetu  za 2018 rok.
    c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
    d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    e) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
    f)  w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów,
    g) w sprawie określenia szczegółowych warunków  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze , z wyłączeniem  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania .
     h) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy .
  7.  Sprawy bieżące - wolne wnioski .
  9.  Zamknięcie obrad.


Przewodn. Rady Gminy
/-/ Mariusz Majczyna

zawiadamiam

że w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 10 00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad: ( materiały i uchwały w załączeniu ) .

1. Otwarcie.

2. Sprawy Regulaminowe.

a/ stwierdzenie kworum,

b/ przyjęcie porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Nr VII z dnia 8 maja 2019 roku

i VIII ( Nadzwyczajnej ) z dnia 31 maja 2019 roku ,

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami

zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach ( pisemnie) .

4 . Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Kąkolewnica za 2018 rok :

a) debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kąkolewnica

za 2018 rok

5. Zapoznanie się :

a/ ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,

b/ ze sprawozdaniem finansowym ,

c/ z uchwałą R.I.O w sprawie zaopiniowania przedłożonych przez Wójta Gminy Kąkolewnica

sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok ,

d/ z informacją o stanie mienia komunalnego ,

e/ ze stanowiskiem stałych Komisji Rady Gminy o sprawozdaniu ,

f/ z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Kąkolewnica za 2018 rok ,

g/ z uchwałą R.I.O w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Kąkolewnica o udzielenie Wójtowi Gminy Absolutorium za 2018 rok ,

h/ dyskusja .

6. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

Wójta Gminy Kąkolewnica z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok .

b) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

e) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

f) w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów,

g) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego

zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania .

h) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy .

7. Sprawy bieżące - wolne wnioski .

9. Zamknięcie obrad.

Przewodn. Rady Gminy

/-/ Mariusz Majczyna