Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 30.08.2012

  • Print

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 30 sierpnia 2012 roku /czwartek / o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach (pisemnie).
4. Sprawozdanie z działalności stałych i doraźnej Komisji Rady Gminy Kąkolewnica:
    a) Rewizyjnej,
    b) Rolnictwa, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Środowiska,
    c) Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Sportu,
    d) Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Gminy,
    e) Porządku i Bezpieczeństwa publicznego,
    f) Komisji Doraźnej ds. Planowania Rozwoju Gminy,
5. Sprawozdanie – informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku.
6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
7. Interpelacje zapytania, informacje, oświadczenia.
8. Podjęcie uchwał:
    a) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok.
    b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
    c) w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV /96/ 2012 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kąkolewnica na lata 2012 – 2017.
    d) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kąkolewnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
10. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
    /-/ Andrzej Cap