Articles

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Wygnance

  • Print

Wnioskodawca – OSP WYGNANKA

Dzięki pomocy finansowej Gminy Kąkolewnica, która udzieliła dotacji z przeznaczeniem na wkład własny-  w wysokości 10 147,00 zł

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Wygnance

Wartość całego projektu:  33 817,50 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania: 23 672,25 zł

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

W ramach projektu zakupiono 250 szt. krzeseł i 30 stołów.