Articles

Ogłoszenie - Wójt Gminy Kąkolewnica

  • Print

WÓJT GMINY KĄKOLEWNICA

OGŁASZA NABÓR

Na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursowym na 2016 rok z zakresu:

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY KĄKOLEWNICA

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm), oraz Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2016 przyjęty uchwały nr XII/70/2015 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 25 listopada 2015 r.

1.Wójt Gminy Kąkolewnica zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazania osoby do składu komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursowym na 2016 rok .

2.Zgodnie z § 12.1 uchwały nr XII/70/2015 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok. Wójt Gminy Kąkolewnica powołuje w drodze Zarządzenia komisję konkursową

3. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wyłonione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4. W skład komisji konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , które spełnia następujące kryteria:

1) nie reprezentuje organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,

2) nie pozostaje wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności,

3) jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych.

5. Zadania Komisji Konkursowej:

1) ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursy ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.

6. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Zgłoszenie należy dokonać na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zgłoszenia, drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , za pośrednictwem poczty na adres:   Urząd Gminy Kąkolewnica ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2016 roku do godz. 14.00

Attachments:
Download this file (formularz.doc)Formularz zgłoszeniowy