Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 28.12.2016

  • Print

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E


   W  dniu  28  grudnia 2016 roku ( środa ) o  godz. 9 00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza  z wykonania   uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4.  Interpelacje, zapytania, informacje , oświadczenia.  
5. Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
    c) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020 ,
          - przedstawienie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020,  
   d)  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok.
         - przedstawienie projektu uchwały  budżetowej wraz z autopoprawką Wójta Gminy,
         - przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu Gminy  Kąkolewnica na 2017 rok,
         - przedstawienie  opinii i wniosków Komisji  Rozwoju  Gospodarczego , Inwestycji
           i  Budżetu o projekcie budżetu gminy  na 2017 rok.
         - dyskusja,
         - głosowanie uchwały budżetowej na 2017 rok .
6)  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania , oświadczenia .
7)  Sprawy bieżące - wolne wnioski .
8)  Zamknięcie obrad.


                                                                           Przewodniczący  Rady Gminy Kąkolewnica
                                                                                        
                                                                                                /-/   Król Marek