Articles

Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 14.10.2019

  • Print

 

 

 

Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450,650,723,1365, z 2019 r. poz. 37) na realizację zadania publicznego z zakresu:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.