Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 31.10.2019

  • Print

 

ZAPROSZENIE

             
w  dniu  31 października  2019 roku  o  godz. 10 00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się   Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica  z  następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  Sesji Rady Gminy Kąkolewnica  z dnia 30 września  2019 roku .
3. Informacja Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza  z wykonania   uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Sprawozdania z działalności stałych  Komisji Rady Gminy Kąkolewnica za I półrocze 2019 roku: tj.
    a) Komisji Rewizyjnej ,
    b) Komisji  Rolnictwa, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Środowiska ,
    c) Komisji Kultury , Oświaty, Zdrowia  i Opieki  Społecznej oraz Sportu,
    d) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Gminy,
    e) Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego,
    f)  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji .
5. Informacja o stanie  realizacji zadań oświatowych Gminy Kąkolewnica  w roku szkolnym 2018 – 2019.
6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacją  Wójta Gminy Kąkolewnica .
7. Podjęcie uchwał :
    a)   w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2019,
    b)   w sprawie zasad korzystania z obiektów  gminnych wchodzących w skład  zasobu Gminy Kąkolewnica,
   c)   w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie  gminy Kąkolewnica  .
8. Sprawy bieżące - wolne wnioski .
9. Zamknięcie obrad.


 Przewodn. Rady Gminy
/-/ Mariusz Majczyna