Articles

Informacja o postępie w pracach nad uchwałami dotyczącymi zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 29.01.2013

  • Print

Pierwsze projekty wszystkich uchwał przygotowane głównie przez Annę Szczygieł przygotowane były w lipcu 2012r. Zostały przekazane dla Pana Wójta, Sekretarza i Pana Radcy do wniesienia uwag i poprawek. W związku z wieloma niewiadomymi, brakiem szczegółowych zasad odbioru odpadów od ZKGPR kolejne prace nad projektami nie zostały podejmowane.

Dopiero w dniu 8 listopada otrzymaliśmy uzgodniony ze Związkiem model gospodarki odpadami oraz wytyczne do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach należących do związku.

Uchwały zostały dopracowane zgodnie z tymi wytycznymi i dnia 23 listopada przedstawione na Posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego na której zapoznano się i pozytywnie zaopiniowano Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica. Komisja pracowała nad pakietem uchwał dotyczących wprowadzenia nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Zgłaszano problem osób uczących się, osób zameldowanych a nie mieszkających. Postanowiono o odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, aby wyeliminować te odpady z tych odbieranych od mieszkańców. Wybrano sposób opłaty „od mieszkańca” do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Stawki sugerowane po przedstawieniu analizy  to 10 zł od mieszkańca gdy nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów i 5 zł gdy prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Ostatecznie ustalono przedział przy segregacji między 4 zł a 6 zł od mieszkańca i odpowiednio dwa razy więcej przy niesegregowanych zmieszanych odpadach.
Do uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono, że opłata będzie pobierana raz na 3 m-ce w terminie do połowy kwartału do kasy lub na rachunek bankowy(brak możliwości inkasa sołtysów). Komisja zapoznała się z projektami pozostałych uchwał, jednak najbardziej burzliwie rozmawiano na temat wysokości stawki opłaty.

Dnia 21 grudnia na Posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego pracowały ponownie nad projektami uchwał z Radcą. Na wstępie poinformowano radnych że wpłynął wniosek o zdjęcie uchwał śmieciowych z grudniowej sesji w związku z senackimi poprawkami korzystnymi do zastosowania nad którymi pracuje rząd.
Poruszano wiele kwestii m.in. co to znaczy osoba zamieszkała, jak będą świadczone usługi, od osób zamieszkałych i niezamieszkałych, zastanawiano się nad stawką od mieszkańca ale wytłumaczono że w aktualnym stanie prawnym będzie to stawka uderzająca w rodziny wielodzietne bo nie ma przewidzianych żadnych ulg i zwolnień (takie rozwiązania może wprowadzić dopiero zmiana ustawy)
Pozytywnie zaopiniowano 3 projekty uchwał tj. 

Pozostałe dwa projekty uchwał zaopiniowano negatywnie z sugestią Pana Radcy aby je jeszcze dopracować. Chodzi o projekt uchwały

Przedstawiono wyliczenia wysokości stawki od mieszkańców. Sugerowano stawkę 3 zł, 3,50 zł, 4 zł. W wyniku zaprezentowanej kalkulacji przez UG ostatecznie ustalono przedział kwotowy między 4zł a 6 zł za odpady zbierane selektywnie.

W związku z kolejnymi uchybieniami w Regulaminach utrzymania czystości i porządku do uchwalanych regulaminów, które wydawał Wydział Kontroli i Nadzoru Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego poprawialiśmy Projekt naszego Regulaminu i dopracowywaliśmy na kolejnych posiedzeniach Komisji Gminnej w 5-6 osobowym składzie.

Kolejne wersje to poprawki Radcy i tak wersja I i II z 8.01.2013r., następnie III z 9.01. Na projekcie III i IV pracowała Komisja w dniu 9.01 do późnych godzin z czego powstał projekt który został przedstawiony sołtysom w dniu 11.01.2013r. w ramach konsultacji. Ponadto na tym spotkaniu zapoznano sołtysów z zasadami selektywnej zbiórki odpadów, kalkulacją kosztów i zmianami w systemie odbierania odpadów komunalnych.
Projekt ten w wersji V był analizowany na posiedzeniu w dniu 17.01. W pracach uczestniczył również przewodniczący Rady Gminy i powstał wniosek o wyłączenie z regulaminu nieruchomości niezamieszkałych. Z tych obrad powstał projekt VI, a następnie podzielono ten projekt w wersji VII  na regulamin obejmujący nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości niezamieszkałe i drugi obejmujący tylko nieruchomości zamieszkałe. Te rozwiązania zostały ponownie poddane analizie na posiedzeniu w dniu 24.01.2013r.

Na 28.01.2013r. mamy opracowane dwa projekty Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica (wersja VIII), Regulamin dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz Regulamin obejmujący tylko nieruchomości  zamieszkałe.

W związku z niepodjęciem uchwał w terminie Wojewoda Lubelski upomni Radę Gminy i wyznaczy termin na podjęcie przedmiotowych uchwał.

Prace Rządu nad poprawkami ustawy odbyły się 25.01.2013r. gdzie na posiedzeniu Sejmu przedstawiono sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw. Projekt senacki dopuszcza możliwość stosowania ulg dla rodzin wielodzietnych w związku z ustalaniem opłat za „śmieci”.

Duża liczba gmin w skali kraju powstrzymuje się z podjęciem przedmiotowych uchwał, aby móc zastosować zmienione przepisy.