Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 29.01.2014

  • Print

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 29 stycznia 2014 / środa / o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a) stwierdzenie kworum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Interpelacje zapytania, informacje, oświadczenia.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie poręczenia pożyczki.
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
c) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
d) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kąkolewnica w ramach programu priorytetowego pn. System Zielonych inwestycji GIS.
e) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, stałych i doraźnej Komisji Rady Gminy Kąkolewnica na 2014 rok.
6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
7. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Cap