Articles

Zmiany uchwał dotyczących gospodarki odpadmi od 2016 roku

  • Print

 

       Gmina Kąkolewnica postanowiła o przejęciu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych tj. sklepów, szkół, obiektów usługowo handlowych tj. nieruchomości niezamieszkałych, bądź w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i zostały ustalone następujące stawki miesięcznej opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

            1) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l - w wysokości 17,00 zł;

            2) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 33,00 zł;

            3) za pojemnik o pojemności 1 100 l - w wysokości 110,00 zł;

            4) za pojemnik o pojemności 7 000 l - w wysokości 350,00 zł;

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY (ZMIESZANY)

         1) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l - w wysokości 30,00 zł;

            2) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 60,00 zł;

            3) za pojemnik o pojemności 1 100 l - w wysokości 160,00 zł;

         4) za pojemnik o pojemności 7 000 l - w wysokości 700,00 zł;

Nie zmieniły się stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych które nadal wynoszą:

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

   (1-2 osoby) – 8 zł         (3-4 osoby) – 14 zł     (5 osób i więcej) – 17 zł

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY (ZMIESZANY)

       (1-2 osoby) – 15 zł       (3-4 osoby) – 25 zł     (5 osób i więcej) – 30 zł

OD 2016 ROKU ZMIENI SIĘ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW:

- w miesiącach styczeń, marzec i listopad odpady nie będą odbierane

- szkło opakowaniowe będzie odbierana raz na dwa miesiące tj. w parzyste miesiące roku

Pozostałe ustalenia bez zmian.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Kąkolewnica, przelewem na rachunek bankowy dostępny na stronie internetowej www.kakolewnica.lublin.pl lub w drodze inkasa u sołtysów.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kąkolewnica zobowiązani są bez wezwania wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie, z góry w terminach:

  1. za I kwartał do 15 marca danego roku,
  2. za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
  3. za III kwartał do 15 września danego roku,
  4. za IV kwartał do 15 grudnia danego roku, w którym zaistniał obowiązek ponoszenia opłaty.

Proszę również pamiętać o 14 dniowym terminie na złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz o możliwości zgaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbierania odpadów lub przez prowadzącego PSZOK, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usługi, osobiście, telefonicznie 83 3448032, pisemnie lub drogą elektroniczną This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.