ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r.

  • Drukuj

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 5
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie czasowego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt
z udziałem świń na części powiatu bialskiego, części powiatu radzyńskiego i części powiatu
włodawskiego


Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470, z 2016 r. poz.1605), w związku z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2218 z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającą  załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. Unii Europejskiej serii L 334 z dnia 9 grudnia 2016 r.) , zarządza się, co następuje:
§ 1. Na obszarze następujących gmin w powiecie bialskim: Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Tuczna, Sławatycze, Wisznice, Sosnówka, na obszarze następujących gmin w powiecie radzyńskim: Kąkolewnica i Komarówka Podlaska, na obszarze gminy Hanna w powiecie włodawskim w województwie lubelskim, czasowo zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt z udziałem świń.
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin: Międzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Tuczna, Sławatycze, Wisznice, Sosnówka i Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim, Urzędów Gmin: Kąkolewnica, Komarówka Podlaska w powiecie radzyńskim i Urzędu Gminy Hanna w powiecie włodawskim.
§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Lublinie, Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim i Włodawie, Wójtom (Burmistrzowi, Prezydentowi) Gmin (Miast) wymienionym w § 1.
§ 4. Uchyla się rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie czasowego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt z udziałem świń na części powiatu włodawskiego, części powiatu bialskiego i części powiatu radzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r., poz. 3644).
§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


WOJEWODA LUBELSKI
Przemysław Czarnek
/podpisano elektronicznie/