Czwartek, 21 Marca 2019  Imieniny: Benedykt, Filemon, Lubomira
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < marzec 2018 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Liczba odwiedzin
3251167

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 26.03.2018r.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 , poz. 1875 z późn. zm. ) -

zawiadamiam

że w  dniu 26 marca 2018 roku o  godz. 10:00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica  odbędzie się   Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami
     – zwłaszcza  z wykonania   uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Przyjęcie sprawozdań  z działalności stałych  Komisji Rady Gminy Kąkolewnica za II półrocze
    2017 roku: tj.
    a) Komisji Rewizyjnej ,
    b) Komisji  Rolnictwa, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Środowiska ,
    c) Komisji Kultury , Oświaty, Zdrowia  i Opieki  Społecznej oraz Sportu,
    d) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Gminy,
    e) Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego,
5. Przyjecie sprawozdania z działalności  GOPS w Kąkolewnicy za 2017 rok .
6. Przyjęcie sprawozdania  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji  programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi
    w zakresie  pożytku  publicznego za  2017 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
    Problemów  Alkoholowych  oraz  Narkomanii na terenie Gminy Kąkolewnica za 2017 rok .
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami .
10. Interpelacje, zapytania,
11. Podjęcie uchwał :
     a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok,
     b) w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na  2018 rok ,
     c) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
         sołecki ,
    d) w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady
        Gminy Kąkolewnica na 2018 rok ,
    e) w sprawie nadania  Statutu Gminnej Biblioteki  Publicznej w Kąkolewnicy,
    f)  w sprawie podziału Gminy Kąkolewnica  na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich  granic,
        numerów  i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
   g)  w sprawie podziału Gminy Kąkolewnica  na stałe obwody głosowania i ustalenia ich
        numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
   h) w sprawie  ustalenia planu dofinansowania  form doskonalenia zawodowego nauczycieli na
       2018 rok,
  i)  w sprawie  określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia
      wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
      prowadzonych przez Gminę Kąkolewnica,
   j)  w sprawie  ustanowienia tytułów: „Honorowy obywatel Gminy Kąkolewnica” i „Zasłużony  dla  
       Gminy Kąkolewnica” oraz  przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania ,
   k) w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
       zwierząt na terenie Gminy Kąkolewnica w 2018 roku ,
   l)  w sprawie  zmiany uchwały Nr XII/135/2017 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 15 lutego 2017
       roku  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
       przestrzennego Gminy Kąkolewnica .
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania.
13. Sprawy bieżące - wolne wnioski .
14. Zamknięcie obrad.


                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          /-/  Marek Król

zawiadamiam

że w dniu 26 marca 2018 roku o godz. 1000 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad: (materiały i projekty uchwał w załączeniu):

1. Otwarcie.

2. Sprawy Regulaminowe.

a/ stwierdzenie kworum,

b/ przyjęcie porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami

zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady –

pisemnie.

4. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica za II półrocze

2017 roku: tj.

a) Komisji Rewizyjnej ,

b) Komisji Rolnictwa, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Środowiska ,

c) Komisji Kultury , Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Sportu,

d) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Gminy,

e) Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego,

5. Przyjecie sprawozdania z działalności GOPS w Kąkolewnicy za 2017 rok .

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

w zakresie pożytku publicznego za 2017 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Kąkolewnica za 2017 rok .

9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami .

10. Interpelacje, zapytania,

11. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok,

b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok ,

c) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz

sołecki ,

d) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady

Gminy Kąkolewnica na 2018 rok ,

e) w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kąkolewnicy,

f) w sprawie podziału Gminy Kąkolewnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,

numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

g) w sprawie podziału Gminy Kąkolewnica na stałe obwody głosowania i ustalenia ich

numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,

h) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na

2018 rok,

i) w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Kąkolewnica,

Verte

 

j) w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy obywatel Gminy Kąkolewnica” i „Zasłużony dla

Gminy Kąkolewnica” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania ,

k) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Kąkolewnica w 2018 roku ,

l) w sprawie zmiany uchwały Nr XII/135/2017 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 15 lutego 2017

roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Kąkolewnica .

12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania.

13. Sprawy bieżące - wolne wnioski .

14. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Marek Król