Articles

Wójt Gminy

 • Print

mgr inż. ANNA MRÓZ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pełniona funkcja: Wójt Gminy
tel. 83 372 20 40

DSC03068

 

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
 2. reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
 3. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
 4. przedkładanie Radzie projektów uchwał Rady;
 5. wykonywanie uchwał Rady;
 6. gospodarowanie mieniem komunalnym;
 7. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
 8. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 9. udzielanie upoważnień kierownikom referatów i innym pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 10. podawanie do publicznej wiadomości uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
 11. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów;
 12. reprezentowanie Gminy w postępowaniu sądowym i administracyjny, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym;
 13. rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu;
 14. określanie polityki kadrowej i płacowej;
 15. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 16. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 17. zatwierdzanie i podpisywanie przygotowanych przez kierowników referatów zakresów czynności pracowników Urzędu;
 18. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych kadry kierowniczej Urzędu i kierowników referatów bezpośrednio podległych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 19. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie referaty Urzędu oraz ich pracowników;
 20. koordynowanie działalności referatów Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
 21. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi referatami, w szczególności dotyczących podziału zadań;
 22. nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu;
 23. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
 24. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 25. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy;
 26. kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;
 27. kierowanie w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;
 28. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz pracowników Urzędu upoważnionych do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych;
 29. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa, Regulaminem Organizacyjnym oraz uchwałami Rady.