Articles

Rada Gminy

 • Print

MAJCZYNA Mariusz Piotr
Pełniona funkcja: Przewodniczący Rady Gminy
Kąkolewnica
tel. (83) 372-20-10
 
 
SZKODKOWSKI Jerzy
Pełniona funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kąkolewnica
tel. (83) 372-20-10
 
 
CZERWIŃSKA Renata Barbara
Pełniona funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Kąkolewnica
tel. (83) 372-20-10
 
 
MAZUREK Tomasz
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Brzozowica Duża
 
CZECH Wiesław Marian
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Brzozowica Duża
 
JÓŹWIAK Leszek
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Polskowola
 
JEZIERSKI Piotr
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Mościska
 
GNYCH Grzegorz
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Olszewnica
 
PROKOPIAK Sławomir
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Grabowiec
 
GRZESZYK Krzysztof Czesław
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Kąkolewnica
 
KARAŚ Ryszard
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Kąkolewnica
 
ŁĄTKA Piotr Stanisław
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Żakowola Radzyńska
 
SAWICKI Mirosław
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Żakowola Stara
 
CZERWIŃSKI Piotr Tadeusz
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Turów
 
ZALEWSKI Stanisław Wiesław
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Turów

 

 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • a)    określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  • b)    emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  • c)    zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • d)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  • e)    zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  • f)    tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • g)    określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  • h)    tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • i)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.