Articles

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grabowcu

  • Print

Wnioskodawca – OSP GRABOWIEC

Dzięki pomocy finansowej Gminy Kąkolewnica, która udzieliła dotacji z przeznaczeniem na wkład własny - w wysokości 5 660,00 zł

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grabowcu

Wartość całego projektu: 17 719,00 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania: 12 403,30 zł

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

W ramach projektu zakupiono 100 szt. krzeseł,  14 stołów i 5 szt. szaf.