Articles

Nowy system gospodarki odpadami - Deklaracja, opłaty, umowa - 19.04.2013

  • Print

Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Kąkolewnica!

Od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarki odpadami, który zapewni systematyczną segregację odpadów, wyższy poziom recyklingu i odpowiednie zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców. Od tego momentu nie będą Państwo musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów i podpisywać umów z przedsiębiorcami, ponieważ obowiązkiem gminy będzie przeprowadzenie przetargu i podpisanie umowy z firmą wywożącą odpady (jedna firma będzie obsługiwać całą gminę).

W załączniku znajduję się WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI oraz WZÓR DEKLARACJI DO POBRANIA.

Co mnie czeka jako mieszkańca?

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) deklaracja jest dokumentem, który właściciel nieruchomości obowiązkowo musi dostarczyć do Urzędu Gminy Kąkolewnica do pokoju nr 10, do 15 maja 2013 r.

Właścicielami nieruchomości, w rozumieniu przepisów ustawy są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Deklaracja będzie podstawą do naliczenia opłaty;

b) deklaracje zostaną dostarczone państwu na spotkaniach, a także można je pobrać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, w pokoju nr 10, u sołtysa, pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy www.kakolewnica.lublin.pl lub poniżej.

c) przykładowy wzór wypełnionej deklaracji znajdą Państwo poniżej lub w pok. nr  10 lub na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kąkolewnica;

d) W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy w drodze decyzji określi opłatę w oparciu o szacunkowe koszty bądź ilość osób zameldowanych pod daną posesją.

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami:

a) W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości określa:

                □  selektywny            □  nieselektywny (zmieszany)

                □  tak                       □ nie

b) Na podstawie tych danych oraz stawek miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjętych przez Radę Gminy, właściciel nieruchomości zaznacza właściwy kwadrat i wpisuje miesięczną kwotę opłaty w pozycji 36.

c) Stawki miesięcznych opłat, w zależności od sposobu zbierania odpadów wynoszą:

- SELEKTYWNY

    □  (1-2 osoby) – 8 zł        □  (3-4 osoby) – 14 zł     □  (5 osób i więcej) – 17 zł

- NIESELEKTYWNY (ZMIESZANY)

    □  (1-2 osoby) – 15 zł      □  (3-4 osoby) – 25 zł     □  (5 osób i więcej) – 30 zł

3. Jak wnosić opłatę?

a)  Opłatę za dwa miesiące (kwota miesięcznej opłaty x 2) należy wnosić:

tj. 25 lutego, 25 kwietnia, 25 czerwca, 25 sierpnia, 25 października, wyjątek do 20 grudnia).

b) Opłaty należy uiszczać w następujący sposób:

c) Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa z dniem 25 sierpnia 2013r.

4. Dotychczasowa umowa

Zgodnie ze stanowiskami firm działających na terenie naszej Gminy, nie jest konieczne dokonywanie przez właścicieli nieruchomości wypowiedzenie umowy na wywóz odpadów, zgodnie z którymi umowy te wygasną z mocy prawa 1 lipca 2013r. tj. w dniu przejęcia ustawowych obowiązków w tym zakresie przez gminę.

Oficjalne stanowisko PUK Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim
Pismo EKOLIDER Jarosław Wyglądała

5. Nieruchomości niezamieszkałe.

Gmina nie przejmuje obowiązku zagospodarowania odpadów powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych tj. szkoły, urzędy, ośrodki kultury, punkty handlowe, gastronomiczne i inne na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Odpady te będą odbierane na starych zasadach – umowa z firmą odbierającą odpady.

Nowy sposób segregacji odpadów wraz z ulotką oraz sposobem świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę zostanie Państwu podany w późniejszym terminie.

Dodatkowe informacje mogą Państwo otrzymać:

Attachments:
Download this file (Wypełniony wzór deklaracji.pdf)Wypełniony wzór deklaracji
Download this file (Wzór deklaracji do druku.doc)Wzór deklaracji do druku
Download this file (Wzór deklaracji do druku.pdf)Wzór deklaracji do druku