Articles

Uchwały Rady Gminy Kakolewnica dotyczące gospodarki odpadami w Gminie Kąkolewnica

  • Print


Uchwała Nr XX/141/2013 Rady Gminy Kąkolewnica w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica


Uchwała Nr XX/142/2013 Rady Gminy Kąkolewnica w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty


Uchwała Nr XX/143/2013 Rady Gminy Kąkolewnica w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XX/144/2013 Rady Gminy Kąkolewnica w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kąkolewnica.


Uchwała Nr XX/145/2013 Rady Gminy Kąkolewnica w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kąkolewnica i zagospodarowania tych odpadów,