Articles

Dofinansowanie udzielone w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 – zadanie jednoroczne)

  • Print

Tablica grabowiec

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej Nr 101764L Grabowiec - Wygnanka

Nr i data podpisania umowy/aneksu z Wojewodą Lubelskim: Umowa nr 682 z dnia 18 maja 2020 roku, aneks Nr 1 z dnia 14 lipca 2020 roku

Koszt kwalifikowalny realizacji zadania: 964 000,00 zł

Kwota dofinansowania (w złotych): 578 400,00 zł

Kwota udziału własnego (w złotych): 385 600,00 zł

Rok realizacji: 2020

Zakres rzeczowy / osiągnięte efekty: Długość przebudowanego odcinka drogi gminnej Nr 101764L Grabowiec - Wygnanka – 2 962mb.; szerokość jezdni 5m; nawierzchnia bitumiczna jednowarstwowa z betonu asfaltowego o grubości warstwy 4,00cm; utwardzenie kruszywem łamanym poboczy na całej długości drogi o szer. 0,75m; oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.