Articles

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA WYCHOWANIA UCZNIÓW W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KĄKOLEWNICA

  • Print

 

Tytuł Projektu: 
„INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA WYCHOWANIA UCZNIÓW W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  NA TERENIE GMINY KĄKOLEWNICA”

Priorytet:
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie:
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Poddziałanie:
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 Okres realizacji projektu: Od 01.08.2011 do 31.07.2012;

Wartość projektu: 198 503,10 PLN;

 Kwota dofinansowania: 198 503,10 PLN.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 6 szkołach podstawowych funkcjonujących w gminie Kąkolewnica.

 Do celów szczegółowych projektu należą:

Szkoły zostaną wyposażone w materiały i pomoce dydaktyczne.

W szkołach dla uczniów w klasach I - III prowadzone są zajęcia dodatkowe.

Gmina Kąkolewnica realizuje projekt w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI