Articles

Nabór wniosków na udzielenie dofinansowania do nowych pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych od 18.01.2016r. do 29.01.2016r.

  • Print

 

       Informujemy, że rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie się w 2016 r.

Właściciel nieruchomości (budynku mieszkalnego) ma możliwość otrzymania blachy (do 200 m2) na dach, gąsiory kalenicowe oraz folię paro przepuszczalną. Po stronie właściciela pozostaje montaż otrzymanego pokrycia dachowego oraz zakup pozostałych elementów (gwoździ, wkrętów, obróbek, orynnowania).
Projekt skierowany jest do najbiedniejszych gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514,00 zł lub 634,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących. Warunkiem uzyskania dofinansowanie jest aby wszyscy właściciela zamieszkiwali pod danym adresem i spełniali kryteria dochodowe.

Do Projektu mogą przystąpić tylko te osoby fizyczne które:
1) złożą w ustalonym terminie naboru Wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i wykonaniem nowego pokrycia dachowego, w którym zaakceptują wszystkie postanowienia Regulaminu, wraz z następującymi załącznikami:
a) zgłoszeniem (oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz wymianą pokrycia dachowego lub pozwoleniem (oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) na przebudowę dachu złożone do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
b) kopią mapy ewidencyjnej lub do celów projektowych z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem Wniosku, stanowiącą załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych
c) oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością stanowiącym załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych;
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

WAŻNE! Po odebraniu blachy, wnioskodawca ma 45 dni na jej zamontowanie. Nieruchomość nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabór wniosków będzie trwać od dnia 18.01.2016 r. do dnia 29.01.2016 r.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kąkolewnicy ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica, pokój nr 10,  tel.  83 344 80 32 oraz na stronie:  http://www.azbest.lubelskie.pl.