Articles

Oferta dla studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz osób posiadających status bezrobotnego

  • Print

     

       Urząd Gminy Kąkolewnica zaprasza osoby posiadające status bezrobotnego do składania wniosków o przyjęcie na staż, umożliwiający zdobycie doświadczenia zawodowego w administracji.

 

 

 Warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o przyjęcie na staż w Urzędzie Gminy Kąkolewnica:

- posiadać status osoby bezrobotnej, która nie ukończyła 30 roku życia zgodnie z wytycznymi Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim ,

- posiadać obywatelstwo polskie

W związku z zamiarem zorganizowania w 2016 r. stażu dla osoby bezrobotnej Urząd Gminy informuje o możliwości składania na nasz adres dokumentów obejmujących:

- list motywacyjny

- CV

- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia wyższych studiów.

Bezrobotnemu za każdy miesiąc odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez Starostę oraz na wniosek bezrobotnego 2 płatne dni wolne w miesiącu przysługujące za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje Powiatowy Urząd Pracy. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach zawodowych pozyskanych w procesie przygotowania zawodowego.

Wnioski należy składać do dnia 5 lutego 2016 roku na adres:

Urząd Gminy Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica;

lub e-mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Sobota – Kierownik Referatu Administracji i Oświaty tel. (83) 372-20-10.