Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 30.05.2016 r.

  • Print

 

Z A P R O S Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r , poz. 446 )   -

zawiadamiam


że w  dniu  30 maja 2016 roku o  godz. 13:00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się   Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:  (materiały i projekty  uchwał w załączeniu):
 1. Otwarcie.
 2. Sprawy Regulaminowe.
     a/ stwierdzenie kworum,
     b/ przyjęcie porządku obrad,
     c/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji  Rady Gminy .
 3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu  wykonawczego w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy  i zajętych stanowiskach ( pisemnie) .
 4. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kąkolewnica  za 2015 rok.
 5. Interpelacje  zapytania , informacje , oświadczenia .
 6. Podjęcie uchwał :
      a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  ,
      b) w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na  2016 rok ,
 7. Sprawy bieżące - wolne wnioski .
 8. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący  Rady Gminy Kąkolewnica
                                                                                        
/-/  Król Marek