Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 29.11.2017r.

  • Print

 

zawiadamiam że dniu 29 listopada 2017 roku ( środa ) o godz. 1000 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.

2. Sprawy Regulaminowe.

a/ stwierdzenie kworum,

b/ przyjęcie porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami

     – zwłaszcza z wykonania   uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady –

       pisemnie.

4. Interpelacje, zapytania.

5. Podjęcie uchwał :

   a) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku

       rolnego na 2018 rok ,

   b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących

       na terenie gminy Kąkolewnica na rok 2018 ,

   c) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

       na 2018 rok na terenie Gminy Kąkolewnica ,

d) w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/116/2016 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 28 listopada

     2016 r w sprawie wprowadzenie zwolnień w podatku od środków transportowych ,

   e) w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochód budżetu Gminy

       Kąkolewnica instrumentem płatniczym,

f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej

       w Kąkolewnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kąkolewnicy ,

   g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej

       w Grabowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grabowcu,

h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej

     w Turowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Turowie,

i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej

     w Żakowoli w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Żakowoli Poprzecznej ,

j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej

     w Brzozowicy Dużej   w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzozowicy Dużej,

k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej

     im. Księdza Lucjana Niedzielaka w Polskowoli   w ośmioletnią Szkołę Podstawową

     im. Księdza Lucjana Niedzielaka w Polskowoli ,

l) w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Olszewnicy,

ł) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

     Alkoholowychoraz narkomanii na terenie Gminy Kąkolewnica na 2018 rok,

m) w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

     podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 rok.

6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania.

7. Sprawy bieżące - wolne wnioski .

8. Zamknięcie obrad.

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Kąkolewnica

 /-/   Król Marek