Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 29.12.2017r.

  • Print

 

zawiadamiam

że w dniu 29 grudnia 2017 roku (piątek) o godz. 1000 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad: (materiały i projekty uchwał w załączeniu):

1. Otwarcie.

2. Sprawy Regulaminowe.

a/ stwierdzenie kworum,

b/ przyjęcie porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami

     – zwłaszcza z wykonania   uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady –

       pisemnie.

4. Interpelacje, zapytania.

5. Podjęcie uchwał :

   a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

   b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,

   c) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021 ,

         - przedstawienie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata

           2018 – 2021,

   d) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok.

         - przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką Wójta Gminy,

       - przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu Gminy Kąkolewnica na 2018 rok,

         - przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rozwoju Gospodarczego , Inwestycji

           i Budżetu o projekcie budżetu gminy na 2018 rok,

         - dyskusja,

         - głosowanie uchwały budżetowej na 2018 rok .

e) w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek

     organizacyjnych Gminy Kąkolewnica.

6) Odpowiedzi na interpelacje, zapytania .

7) Sprawy bieżące - wolne wnioski .

8) Zamknięcie obrad.