Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 29.01.2018r.

  • Print

 

zawiadamiam że w  dniu 29 stycznia  2018 roku o  godz. 10:00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica  odbędzie się   Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:  (materiały i projekty  uchwał w załączeniu):
1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji  Rady Gminy .
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu  wykonawczego w okresie między  sesjami
    zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy  i zajętych stanowiskach  ( pisemnie) .
4  Interpelacje  zapytania .
5. Podjęcie uchwał
   a)  w sprawie odwołania  na wniosek Wójta Gminy  Skarbnika Gminy Kąkolewnica.
   b)  w sprawie powołania na wniosek Wójta  Gminy  Skarbnika Gminy Kąkolewnica .
6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania.
7. Sprawy bieżące - wolne wnioski .
8. Zamknięcie obrad.


 Przewodniczący  Rady Gminy Kąkolewnica
                                                                                        
 /-/      Marek Król