Articles

Komunikat dla producentów kukurydzy

  • Print

K O M U N I K A T

Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 w Lublinie

DLA PRODUCENTÓW KUKURYDZY

 

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie w związku z występowaniem zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej na terenie województwa lubelskiego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. z 2010, Nr 94 poz. 606) zostały wyznaczone:

1.    Strefa zasiedlenia
-    dla powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, świdnickiego, tomaszowskiego, zamojskiego, miasta na prawach powiatu: Chełm, Lublin, Zamość
2.    Strefa ryzyka
-    dla powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego, włodawskiego, miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska.

Producentów kukurydzy w wyznaczonych strefach obowiązują określone środki zwalczające i zapobiegające rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej.

W strefie zasiedlenia do dnia 31 grudnia 2015 r. przy uprawie kukurydzy nakazuje się stosowanie zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie, począwszy od sezonu uprawowego 2010 r.:
•    raz na trzy kolejne sezony uprawowe albo
•    dwa razy na trzy kolejne sezony uprawowe, jeżeli przynajmniej podczas jednego sezonu uprawowego, w którym jest ona uprawiana:
    zostaną zastosowane zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin zwalczających stonkę albo

W strefie ryzyka, do dnia 31 grudnia 2015 r., przy uprawie kukurydzy, nakazuje się stosowanie, począwszy od sezonu uprawowego 2010 r.:
•    zmianowania dopuszczającego uprawę kukurydzy na danym gruncie raz  na dwa kolejne sezony uprawowe albo
•    zabiegów przy użyciu środków ochrony zwalczających stonkę w każdym sezonie uprawy, jeżeli jest ona uprawiana w monokulturze.

W strefie zasiedlenia oraz strefie ryzyka do dnia 31 grudnia 2015 r. począwszy od sezonu uprawowego 2010 r.:
•    nakazuje się:
a)    niszczenie samosiewów kukurydzy,
b)    przy uprawie kukurydzy:
-    wykonanie na gruntach, na których była uprawiana kukurydza, po uprzednim dokładnym rozdrobnieniu resztek pożniwnych, głębokiej orki jesiennej po zakończeniu każdego sezonu jej uprawy,
-    czyszczenie z ziemi i resztek roślinnych, maszyn używanych na gruntach, na których jest uprawiana kukurydza, przed przemieszczeniem tych maszyn poza obszar objęty strefą zasiedlenia i strefą ryzyka,
•    zakazuje się przemieszczania poza obszar objęty strefą zasiedlenia i strefą ryzyka:
-   świeżych roślin kukurydzy oraz ich części, w każdym sezonie uprawy kukurydzy, do dnia 15 października – zakazu tego nie stosuje się do przemieszczania świeżych roślin kukurydzy lub ich części:
-   w obrębie jednego miejsca produkcji (gospodarstwa),
-   do zakładu przetwórczego zlokalizowanego na terenie powiatu sąsiadującego bezpośrednio z obszarem objętym strefą zasiedlenia i strefą ryzyka, jeżeli te rośliny lub ich części są bezpośrednio dostarczane do takiego zakładu przetwórczego pod nadzorem wojewódzkiego inspektora w sposób zapewniający, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się stonki oraz poddawane przetworzeniu na terenie takiego zakładu przetwórczego i przed przetworzeniem nie są przemieszczane poza jego teren.
    gleby lub innego podłoża uprawowego pochodzącego z gruntów, na których była uprawiana kukurydza.

W roku bieżącym do stosowania w uprawie kukurydzy przeciwko zachodniej kukurydzianej stonce korzeniowej dopuszczone zostały preparaty: STEWARD 30 WG  oraz PROTEUS 110 OD. Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

Źródło