Articles

Zaproszenie na sesje Rady Powiatu w Radzyniu Podlaski 29.01.2019

  • Print

 

 

 

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu, w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 32.


Porządek obrad
1. Otwarcie sesji
- stwierdzenie quorum;
- ustalenie porządku obrad;
- przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Nr IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w okresie pomiędzy sesjami.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
4. Sprawozdanie Starosty Radzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Powiatu Radzyńskiego za 2018 rok.
5. Sprawozdanie z pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Radzyniu Podlaskim.
6. Sprawozdanie z pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim.
7. Przyjęcie budżetu Powiatu na 2019 rok.
1). Odczytanie projektu uchwały budżetowej;
2). Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
a) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Radzyńskiego na 2019 rok.
b) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Radzyńskiego,
c) w sprawie zaopiniowania możliwości finansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały
budżetowej Powiatu Radzyńskiego na 2019 rok.
3) Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim;
4) Odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w sprawie przedstawionych
opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim;
5) Dyskusja;
6) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Druk: V/l/2019),
b) w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok (Druk: V/2/2019).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Radzyniu Podlaskim (Druk: V/3/2019),
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Attachments:
Download this file (BR.0002.5.2019.pdf)BR.0002.5.2019.pdf