Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 30.01.2019

  • Print

 

ZAPROSZENIE

na Sesję Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2019 roku o godz. 9:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji .
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody  na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „ Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Kąkolewnica” ,
4. Przyjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej na  2019 rok.
6. Zamknięcie obrad.
                                  
                                                                                        

 
                                                                                                    Przewodn. Rady Gminy


                                                                                                   /-/ Mariusz Majczyna

 

Z A P R O S Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 roku , poz. 994 z późn. zm. ) -

 

 

zawiadamiam

 

 

że w dniu 30 stycznia 2019 roku o godz. 900 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad: (materiały i projekty uchwał w załączeniu):

 

 

 

1. Otwarcie sesji .

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie

i realizację projektu pn. „ Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Kąkolewnica” ,

4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodn. Rady Gminy

/-/ Mariusz Majczyna