Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 08.05.2019

  • Print

 

Z A P R O S Z E N I E

           
w  dniu  8 maja  2019 roku  o  godz. 10:00 w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się   Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze  na radnego Rady Gminy Kąkolewnica (wybory uzupełniające).
3. Złożenie ślubowania przez Radnego Rady Gminy Kąkolewnica. 
4. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  ostatniej Sesji Rady Gminy Kąkolewnica .
5. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza  z wykonania   uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
6.  Przyjęcie  sprawozdania z działalności  GOPS w Kąkolewnicy za 2018 rok.
7.  Przyjęcie  sprawozdania  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za  rok 2018.
8.  Przyjecie  sprawozdania  z  realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  oraz  Narkomanii na terenie Gminy Kąkolewnica za 2018 rok .
9.  Przyjecie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi w zakresie  pożytku publicznego w 2018 roku.
10.Podjęcie uchwał :
    a)   w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2019,
    b)   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  na 2019 rok.
    c)   w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Kąkolewnica w 2019 roku .
    d)  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy na nieruchomość  zabudowaną położoną w Brzozowicy Dużej .
11. Sprawy bieżące - wolne wnioski .
12. Zamknięcie obrad.

                                                                                                           
Przewodn. Rady Gminy

/-/ Majczyna Mariusz

 

Z A P R O S Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2019 r , poz. 506 ) - zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2019 roku o godz. 10 00

w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica

z następującym proponowanym porządkiem obrad: (materiały i projekty uchwał w załączeniu):

 

1. Otwarcie.

2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Gminy Kąkolewnica (wybory uzupełniające).

3. Złożenie ślubowania przez Radnego Rady Gminy Kąkolewnica.

4. Sprawy Regulaminowe.

a/ stwierdzenie kworum,

b/ przyjęcie porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy Kąkolewnica .

5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami

zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady –

pisemnie.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS w Kąkolewnicy za 2018 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy

zastępczej za rok 2018.

8. Przyjecie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Kąkolewnica za 2018 rok .

9. Przyjecie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

w zakresie pożytku publicznego w 2018 roku.

10.Podjęcie uchwał :

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok.

c) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Kąkolewnica w 2019 roku .

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na nieruchomość zabudowaną położoną

w Brzozowicy Dużej .

11. Sprawy bieżące - wolne wnioski .

12. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodn. Rady Gminy

 

/-/ Majczyna Mariusz