Articles

Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 31.05.2019

  • Print

 

Z A P R O S Z E N I E

dnia 31 maja 2019 roku o godz. 1000 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji .

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

4. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kąkolewnica oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej .

6. Przyjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowcu.

7. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                    

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Mariusz Majczyna