Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 27.11.2019

  • Print

 

 

w  dniu  27 listopada  2019 roku o  godz. 10:00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się   Sesja Rady Gminy Kąkolewnica  z  następującym proponowanym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie.
 2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  Sesji Rady Gminy Kąkolewnica  z dnia 31 października   2019 roku .
3. Informacja Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza
    z wykonania   uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Podjęcie uchwał :
    a)   w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2019,
    b)   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ,
    c)   w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
          na 2020 rok ,
   d)   w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
         Kąkolewnica na rok 2020 ,
   e)   w sprawie określenia  wysokości  rocznych  stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
         na terenie Gminy Kąkolewnica ,
   f)   w sprawie  wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie  Gminy Kąkolewnica,
   g)  w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
        w zakresie  działalności pożytku publicznego na 2020 rok,
   h)  w sprawie  rozpatrzenia  skargi na działalność Dyrektora Zespołu  Oświatowego w Kąkolewnicy  
        ( skarga matki dziecka),
   i)   w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Dyrektora Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy
        ( skarga nauczyciela ZO w Kąkolewnicy ),
   j)   w sprawie stwierdzenia  zakończenia  działalności gimnazjów , dla których organem prowadzącym
        jest  Gmina Kąkolewnica,
  k)   zmieniającą uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa  drogowego,
  l)    w sprawie   stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Kąkolewnica  do rozpatrzenia skargi
        i przekazania jej według właściwości .
5. Sprawy bieżące - wolne wnioski .
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Mariusz Majczyna