Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 26.02.2020

  • Print

 

 

 

Zaproszenie

             
w  dniu  26 lutego  2020 roku  o  godz. 10:00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się   Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  Sesji Rady Gminy Kąkolewnica  z dnia 29 stycznia 2020 roku .
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami
     – zwłaszcza  z wykonania   uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4.  Przyjęcie  sprawozdania  z działalności GOPS w zakresie  realizacji ustawy o wspieraniu
     rodziny i systemie pieczy zastępczej  za 2019 rok .
5.  Podjecie uchwał  :
    a) w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  położonej w Kąkolewnicy , obręb Rudnik,  
    b) w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie  nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brzozowica Duża,
    c) w sprawie ustalenia  wysokości diet dla sołtysów Sołectw Gminy Kąkolewnica ,
    d) zmieniającą uchwałę w sprawie  powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica ,
    e)  zmieniającą uchwałę w sprawie  ustalenia liczby członków  i powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Kąkolewnica ,
    f) zmieniającą uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica ,
   g)  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy , Komisji Rewizyjnej , stałych Komisji Rady Gminy  Kąkolewnica  na 2020 rok ,
   h) w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kąkolewnica .
6.   Sprawy bieżące - wolne wnioski .
7.   Zamknięcie obrad.

Przewodn. Rady Gminy
 /-/ Majczyna Mariusz