Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 25.03.2020

  • Print

 

 

Z A P R O S Z E N I E

w dniu 25 marca 2020 roku o godz. 1000 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica   z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.

2. Sprawy Regulaminowe.

a/ stwierdzenie kworum,

b/ przyjęcie porządku obrad,

3. Podjęcie uchwał :

   a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radzyńskiego na remont drogi

       powiatowej Kąkolewnica Północna – Lipniaki 1205L .

   b)w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji państwowej,

   c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

   d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok.

   e) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

         zwierząt na terenie Gminy Kąkolewnica w 2020 roku .

   f)   w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kąkolewnica na lata

         2020 – 2022”,

   g)   w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy

         Kąkolewnica w 2021 roku ,

   h)   w sprawie wskazania osoby reprezentującej Gminę Kąkolewnica w stowarzyszeniu  

         Lokalna Grupa Działania ,, ZAPIECEK”,

   i)   zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy

         Kąkolewnica ,

   j)   zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków i powołania składu osobowego

         Komisji   Rewizyjnej Rady Gminy Kąkolewnica ,

   k)   zmieniającą uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady

         Gminy Kąkolewnica ,

   l)   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej , stałych Komisji

         Rady Gminy Kąkolewnica na 2020 rok,

   ł)   w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 30 grudnia

         2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015 – 2023 .

   m) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego .

4. Zamknięcie obrad.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                   /-/ Majczyna Mariusz

                                                                                          

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r , poz 506 z późn. zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Gminy, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.