Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 30.10.2012

  • Print

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 30 października 2012 roku /wtorek/ o godz. 9:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach (pisemnie).
4. Interpelacje zapytania, informacje, oświadczenia.
5. Podjęcie uchwał:
    a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    b) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok,
    c) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kąkolewnica.
    d) w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2013 rok.
    e) w sprawie podziału Gminy Kąkolewnica na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
    f) w sprawie przyjęcia Statutu Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie.
    g) w sprawie przystąpienia do współpracy w ramach umowy partnerskiej z Brzeskim Komitetem Wykonawczym,
    h) w sprawie przystąpienia do współpracy w ramach umowy partnerskiej z miastem Nowy Kalinów na Ukrainie.
6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
7. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
    /-/ Andrzej Cap