Articles

Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

  • Print

naglowek

Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Kąkolewnica.

 

1.    Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące wymagania:

2.    Kandydat na rachmistrza terenowego:

3.    Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
4.    Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
5.    Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
6.    Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
7.    Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać
•    Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego ( Zał. 1.)
•    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (Zał.2.) wraz z informacją dotyczącą RODO
•    Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
8.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy w Kąkolewnicy
Adres do doręczeń: Urząd Gminy w Kąkolewnicy, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica,

 

stopka

Attachments:
Download this file (Zal 1.pdf)Załącznik nr. 1
Download this file (zal 2.pdf)Załącznik nr. 2