Articles

Konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Kąkolewnica na lata 2020-2035"

  • Print

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Wójt Gminy Kąkolewnica Zarządzeniem nr 46/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Kąkolewnica na lata 2020-2035”.

Konsultacje prowadzone będą na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm).

Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmować będą obszar Gminy Kąkolewnica, a do udziału w konsultacjach uprawnieni będą wszyscy jego mieszkańcy.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 17.07.2020 r. do dnia 31.07.2020 r. w formie zbierania uwag zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia:

  1. złożonym osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, lub
  2. wysłanym pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica, lub
  3. wysłanym pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z dopiskiem „konsultacje elektromobilność”.

Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.

 

Attachments:
Download this file (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie konsultacji
Download this file (SRE_GK.pdf)Strategia Rozwoju Elektromobilności
Download this file (Zal.1-FORMULARZ_U.pdf)Formularz zgłaszania uwag
Download this file (z_46.pdf)Zarządzenie Nr 46-2020