Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 03.08.2020

  • Print

 

 

Z A P R O S Z E N I E


w dniu 3 sierpnia 2020 roku o godz. 8:00  w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  Sesji Rady Gminy Kąkolewnica  z dnia 10 czerwca 2020 roku i  25 czerwca  2020 roku ( Sesja  Nadzwyczajna ),
3. Informacja Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Przyjęcie  sprawozdania z działalności  GOPS w Kąkolewnicy za 2019 rok.
5. Przyjęcie  Oceny zasobów  pomocy społecznej Gminy Kąkolewnica za 2019 rok .
6. Przyjecie  sprawozdania  z  realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych  oraz  Narkomanii na terenie Gminy Kąkolewnica za 2019 rok .
7. Podjęcie uchwał :
    a)  w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2020,
    b)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ,
    c)  w sprawie   rozpatrzenia  petycji  Koalicji Polskiej Wolna od 5G o ochronie zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne,
     d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kąkolewnica w roku szkolnym 2020/2021.
 8.  Sprawy bieżące - wolne wnioski .
 9.  Zamknięcie obrad.
                                                                                                                   

 
Przewodniczący Rady Gminy Kąkolewnica
/-/  Mariusz Piotr Majczyna