Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 30.11.2012

  • Print

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 30 listopada  2012 roku /piątek / o  godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach (pisemnie).
4. Interpelacje zapytania, informacje, oświadczenia.
5. Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Radzyńskiemu.
    b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
    c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania  podatku rolnego na 2013 rok .
    d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kąkolewnica na rok 2013.
    e) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od  środków transportowych na terenie gminy Kąkolewnica na rok 2013.
    f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Kąkolewnica .   
    g) w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Radzyńskiego w zakresie utrzymania dróg powiatowych.
6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
7. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
    /-/ Andrzej Cap