Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 12.08.2021

  • Print

 

ZAPROSZENIE

w dniu 12 sierpnia 2021 roku o godz. 10:00  w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  sesji Rady  Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 25 czerwca 2021 roku (Nadzwyczajna) i 30 czerwca 2021 roku .
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza  z wykonania   uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Podjęcie uchwał :
    a)  w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2021,
    b)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ,
    c)  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Witolda Lipskiego – nauczyciela ZO w Kąkolewnicy na działalność p.o Dyrektora Zespołu Oświatowego  w Kąkolewnicy,
    d)  w sprawie  rozpatrzenia skargi Pani Iwony Sadło – nauczyciela ZO w Kąkolewnicy na działalność p.o Dyrektora Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy,
    e)  w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,
    f) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kąkolewnica w roku szkolnym 2021/2022,
   g) w sprawie wyrażenia zgody  na obciążenie gminnych  nieruchomości  ,
   h) w sprawie  wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Kąkolewnica od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zarządu i własności dróg wybudowanych w ramach inwestycji pn. „ Budowa  drogi ekspresowej S19 Białystok- Lubartów , na odcinku granica  województwa mazowieckiego  i lubelskiego – Lubartów  w „Lubartów Północ”(bez węzła ) część 2 : Odcinek nr 3 : Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy ) - Radzyń Podlaski  ( węzeł „Radzyń Podlaski Północ”, z węzłem, Odcinek nr 4 :  Radzyń Podlaski – początek obwodnicy Kocka”( „Inwestycja „).
5) Sprawy bieżące - wolne wnioski .
6) Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Majczyna Mariusz