Articles

Dodatkowy nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2013r. - od 4 do 8 marca 2013r.

  • Print

Urząd Gminy Kąkolewnica informuje, iż w dniach od 4 do 8 marca 2013r. prowadzony będzie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2013 roku w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także: jednostki samorządu terytorialnego z terenu Gminy Kąkolewnica. W przypadku osób fizycznych maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, tj. kosztów demontażu i usunięcia pokryć dachowych (demontaż, odbiór i unieszkodliwienie) oraz odpadów azbestowych zdemontowanych przed 2004 r. złożonych na działce gruntowej. Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Do wniosku o demontaż odpadów azbestowych wymagane jest zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim (z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością i mapką do celów projektowych z zaznaczonym budynkiem) oraz złożenie wypisu z rejestru gruntów, a także wypełnienie wniosku, oceny (Załącznik nr 2) i Informacji o wyrobach zawierających azbest (Załącznik nr 8). Natomiast do odbioru odpadów azbestowych zdjętych przed 2004 r. wymagane jest złożenie wypełnionego wniosku, wypisu z rejestru gruntów  oraz  Informacji o wyrobach zawierających azbest (Załącznik nr 8).

Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych załączników dostępne do pobrania ze strony internetowej pod adresem: www.azbest.lubelskie.pl oraz w Urzędzie Gminy.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kąkolewnicy (pokój nr 10), w terminie od 4 marca do 8 marca 2013 r. Dodatkowych informacji udziela Anna Szczygieł, tel. (83) 3722 010.