Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 29.06.2022 r.

  • Print

 

 

 

W dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 10 00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie.

 

2)      Sprawy Regulaminowe.

 

a)      stwierdzenie kworum,

 

b)      przyjęcie porządku obrad,

 

c)      przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Kąkolewnica:

 

-        dnia 12 maja 2022 roku,

 

-        z dnia 6 czerwca 2022 roku ( Nadzwyczajna),

 

3)      Sprawozdanie Wójta Gminy Kąkolewnica o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach ( pisemnie).

 

4)      Przyjecie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica za II półrocze 2021 roku tj.

 

a)      Komisji Rewizyjnej,

 

b)      Komisji Rolnictwa, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Środowiska

 

c)      Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Sportu

 

d)     Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Gminy,

 

e)      Komisji Bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

5)      Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

 

6)      Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Kąkolewnica za 2021 rok:

 

a)      debata nad raportem,

 

b)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kąkolewnica za 2021 rok

 

7)      Zapoznanie się:

 

a)      ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,

 

b)      ze sprawozdaniem finansowym,

 

c)      z uchwałą R.I.O w sprawie zaopiniowania przedłożonych przez Wójta Gminy Kąkolewnica sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,

 

d)     z informacją o stanie mienia komunalnego,

 

e)      ze stanowiskiem stałych Komisji Rady Gminy o sprawozdaniu,

 

f)       z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kąkolewnica za 2021 rok,

 

g)      z uchwałą R.I.O w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kąkolewnica udzielenie Wójtowi Gminy Absolutorium za 2021 rok,

 

h)      dyskusja.

 

8)      Podjęcie uchwał:

 

a)      w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kąkolewnica z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

 

b)      w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

 

c)      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

 

d)     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

 

e)      w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kąkolewnica

 

f)       w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami dyrektorów szkół i innych osób oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 R. – Karta Nauczyciela

 

g)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kąkolewnica w 2022 roku.

 

h)      w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kąkolewnica.

 

9)      Sprawy bieżące - wolne wnioski .

 

10)  Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Majczyna Mariusz

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

W dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 10 00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1)      Otwarcie.

2)      Sprawy Regulaminowe.

a)      stwierdzenie kworum,

b)      przyjęcie porządku obrad,

c)      przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Kąkolewnica:

-        dnia 12 maja 2022 roku,

-        z dnia 6 czerwca 2022 roku ( Nadzwyczajna),

3)      Sprawozdanie Wójta Gminy Kąkolewnica o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach ( pisemnie).

4)      Przyjecie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica za II półrocze 2021 roku tj.

a)      Komisji Rewizyjnej,

b)      Komisji Rolnictwa, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Środowiska

c)      Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Sportu

d)     Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Gminy,

e)      Komisji Bezpieczeństwa i porządku publicznego.

5)      Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

6)      Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Kąkolewnica za 2021 rok:

a)      debata nad raportem,

b)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kąkolewnica za 2021 rok

7)      Zapoznanie się:

a)      ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,

b)      ze sprawozdaniem finansowym,

c)      z uchwałą R.I.O w sprawie zaopiniowania przedłożonych przez Wójta Gminy Kąkolewnica sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,

d)     z informacją o stanie mienia komunalnego,

e)      ze stanowiskiem stałych Komisji Rady Gminy o sprawozdaniu,

f)       z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kąkolewnica za 2021 rok,

g)      z uchwałą R.I.O w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kąkolewnica udzielenie Wójtowi Gminy Absolutorium za 2021 rok,

h)      dyskusja.

8)      Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kąkolewnica z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

b)      w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

c)      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

d)     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

e)      w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kąkolewnica

f)       w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami dyrektorów szkół i innych osób oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 R. – Karta Nauczyciela

g)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kąkolewnica w 2022 roku.

h)      w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kąkolewnica.

9)      Sprawy bieżące - wolne wnioski .

10)  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Majczyna Mariusz