Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 30.08.2022 r.

  • Print

 

ZAPROSZENIE

w  dniu  30 sierpnia  2022 roku o  godz. 10:00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się  Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  Sesji Rady Gminy Kąkolewnica :
-  z dnia 29 czerwca  2022 roku ,
-  z dnia 22 lipca  2022 roku ( Nadzwyczajna ).
3. Informacja Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania   uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Podjęcie uchwał :
    a)  w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2022,
    b)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ,
    c)  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kąkolewnica  w roku szkolnym 2022-2023.
   e)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia  z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio  z uczniami  dyrektorów szkół  i innych osób oraz określenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin  zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 5. Sprawy bieżące - wolne wnioski .
 6.  Zamknięcie obrad.

Przewodn. Rady Gminy Kąkolewnica
 /-/ Mariusz Majczyna