Articles

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - 12.09.2022

  • Print

 

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski działając w oparciu o art. 6 i 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Strategia obejmuje obszar: Miasta Międzyrzec Podlaski, Gminy Drelów, Gminy Kąkolewnica, Gminy Międzyrzec Podlaski i Gminy Trzebieszów.

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania
na środowisko interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym
i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących Strategii i Prognozy.

Informacje o konsultacjach:

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 12 września 2022 r. do dnia 17 października 2022 r.
  2. Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030 oraz Prognozą oddziaływania na środowisko do projektu Strategii.
  3. Dokumentacja sprawy dostępna jest na niniejszej stronie internetowej oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Pocztowa 8, pok. nr 30, Wydział Strategii i Rozwoju.
  4. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym powyżej.
  5. Uwagi i wnioski należy składać wyłącznie na formularzach konsultacyjnych umieszczonych na niniejszej stronie internetowej:
  1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski.
  2. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 17 października 2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.