Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 28.09.2022 r.

  • Print

 

w  dniu 28 września 2022 roku o  godz. 12 00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  Sesji Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 30 sierpnia 2022 roku .
3.  Informacja Wójta Gminy Kąkolewnica o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania   uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4.   Podjęcie uchwał :
      a)  w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2022,
      b)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ,
      c)  w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Oświatowego w  Polskowoli .
      d)  w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania ( Brzozowica Duża )
   5. Sprawy bieżące - wolne wnioski .
   6. Zamknięcie obrad.

                                                                                           Przewodn. Rady Gminy                        
                                                                                            /-/ Majczyna Mariusz