Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 07.11.2022 roku g.9:00

  • Print

 

 

W  dniu 7 listopada  2022 roku  o  godz. 9:00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się   Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica  z  następującym proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  Sesji Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 28 września 2022 roku .
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami  – zwłaszcza  z wykonania uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Informacja o stanie  realizacji zadań oświatowych Gminy Kąkolewnica  w roku szkolnym 2021 – 2022:
   - dyskusja nad  przedstawioną  informacją o stanie  realizacji zadań oświatowych  w roku szkolny  2021 – 2022,
   - głosowanie.
5. Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2022,
    b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  
    c) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 sierpnia  2022 r. dotyczącej utworzenia  oddziałów  zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego  mieszkańca gminy,
   d)  w sprawie rozpatrzenia petycji Polskie Stowarzyszenie  Producentów Styropianu i Szulc- Efekt sp. z.o.o  - inicjatywa  zmieniajmy Gminy na Lepsze – Termomodernizacja  i Gospodarka  odpadami i współdziałanie z Gminą  w zakresie  corocznego wdrażana obowiązkowych, wskazanych przez  ustawodawcę środków poprawy efektywności  energetycznej,
   e) w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   f)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  Kąkolewnica,
   g)  w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Grzywacz pełniącej   obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Kąkolewnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,
   h) w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Grzywacz pełniącej   obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Kąkolewnica
6.   Sprawy bieżące - wolne wnioski .
7.   Zamknięcie obrad.


                                                                                                                
 Przewodn. Rady Gminy

/-/ Majczyna Mariusz