Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 30.11.2022 roku g.10:00

  • Print

 

w dniu 30 listopada 2022 roku o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  Sesji Rady Gminy Kąkolewnica,
- z dnia 28 października 2022 roku ,
- z dnia 3 listopada  2022 roku ,
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza  z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2022,
    b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  
    c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku   rolnego na 2023 rok ,
    d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących  na terenie gminy Kąkolewnica na rok 2023 ,
    e) w sprawie określenia wysokości  rocznych  stawek podatku od środków transportowych  na 2023 rok na terenie Gminy Kąkolewnica ,
    f) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kąkolewnica z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
    g)  zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica ,
    h)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów,
    i)   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 - 2030 oraz Innych Instrumentów,Terytorialnych,
    j)   w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030 ,
5. Sprawy bieżące - wolne wnioski .
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Majczyna Mariusz