Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 29.12.2022 roku g.10:00

  • Print

 

W  dniu  29 grudnia 2022 roku o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  Sesji Rady Gminy Kąkolewnica :
    z dnia 7 listopada 2022 roku,
    z dnia 16 listopada 2022 roku,
    z dnia 21 listopada 2022 roku.       ,
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza  z wykonania uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4.  Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii  na terenie Gminy Kąkolewnica,
    b) w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2022,
    c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    d) w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2026 ,
       - przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2026,
       - przedstawienie  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2026,
       - głosowanie  uchwały w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2026 ,
   e)  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kąkolewnica na 2023 rok.
       - przedstawienie projektu uchwały  budżetowej   na 2023 rok                  
       - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  o projekcie budżetu Gminy Kąkolewnica na 2023 rok.
       - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o możliwości sfinansowania deficytu w projekcie budżetu Gminy  Kąkolewnica  na 2023 rok ,
       - przedstawienie  opinii i wniosków Komisji  Rozwoju  Gospodarczego , Inwestycji i  Budżetu  o projekcie budżetu gminy  na 2023 rok,
       - dyskusja,
       - głosowanie .
5.  Sprawy bieżące - wolne wnioski .
6.  Zamknięcie obrad.
                                                                                                                


Przewodn. Rady Gminy
/-/ Majczyna Mariusz