Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 27.01.2023 roku g.10:00

  • Print

 

w  dniu 27 stycznia 2023 roku o godz. 10:00  w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z  następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  Sesji Rady Gminy Kąkolewnica :
    z dnia 30 listopada 2022 roku,
    z dnia 12 grudnia   2022 roku,
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza  z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4.  Podjęcie uchwał :
      a) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 października 2022 roku  dotyczącej poszerzenia zakresu świadczeń dla Kobiet w ciąży o usługi monitorowania stanu ciąży ,
      b) w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2026 ,
       - przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2026,
       - przedstawienie  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2026,
       - głosowanie  uchwały w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2026 ,
     c) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kąkolewnica na 2023 rok.
       - przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok                  
       - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  o projekcie budżetu Gminy Kąkolewnica na 2023 rok.
       - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o możliwości sfinansowania deficytu w projekcie budżetu Gminy  Kąkolewnica  na 2023 rok ,
       - przedstawienie  opinii i wniosków Komisji  Rozwoju  Gospodarczego , Inwestycji i  Budżetu  o projekcie budżetu gminy  na 2023 rok,
       - dyskusja,
       - głosowanie .
5.  Sprawy bieżące - wolne wnioski .
6.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Majczyna Mariusz