Articles

LXVI Sesja Rady Gminy Kąkolewnica w dniu 31 marca 2023, godz. 10:00

  • Print

 

 

ZAPROSZENIE

W dniu 31 marca 2023 roku o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.

2. Sprawy Regulaminowe.

   a/ stwierdzenie kworum,

   b/ przyjęcie porządku obrad,

   c/ przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Kąkolewnica :

      z dnia 29 grudnia 2022 roku,

      z dnia 27 stycznia 2023 roku,

      z dnia 27 lutego 2023 roku ( Nadzwyczajna ) ,

      z dnia 01 marca 2023 roku ( Nadzwyczajna ).

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.

4. Podjęcie uchwał :

   a) w sprawie sprzeciwu na atak skierowany przeciwko Św. Janowi Pawłowi II,

   b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

   c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   d) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kąkolewnica w 2024 roku.

   e) w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 dla Gminy Kąkolewnica.

   f) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Gminy – Rady Gminy Kąkolewnica na 2023 rok,

   g) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – Rady Gminy Kąkolewnica na 2023 rok

   h) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kąkolewnica na 2023 rok,

   i) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Sportu Rady Gminy Kąkolewnica na 2023 rok

   j) w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rolnictwa , Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kąkolewnica,

5. Sprawy bieżące - wolne wnioski .

6. Zamknięcie obrad.

Przewod. Rady Gminy

/-/ Majczyna Mariusz